Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Toán 6»Số Tự Nhiên»Bài 3: Các Phép Tính Trong Tập Hợp Số Tự...

Bài 3: Các Phép Tính Trong Tập Hợp Số Tự Nhiên

Lý thuyết bài các phép tính trong tập hợp số tự nhiên môn toán 6 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Phép cộng và phép nhân

Phép cộng (+) và phép nhân (×) các số tự nhiên đã biết đến ở Tiểu học.

(SGK, trang 13)

  • Chú ý: Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng số, ta có thể không viết dấu nhân ở giữa các thừa số; dấu “×” trong tích các số có thể thay bằng dấu “.”.

Ví dụ:

a × b có thể viết là a . b hay ab

6 × a × b có thể viết là 6 . a . b hay 6ab

363 × 2018 có thể viết là 363 . 2018

2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

Với a, b, c là các số tự nhiên, ta có:

  • Tính chất giao hoán:

a + b = b + c

a . b = b . c

  • Tính chất kết hợp:

(a + b) + c = a + (b + c)

(a . b) . c = a . (b . c)

  • Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

a . (b + c) = a . b + a . c

  • Tính chất cộng với số 0, nhân với số 1:

a + 0 = a

a . 1 = a

(SGK, trang 14)

Ví dụ 1: Tính nhanh:

a)  23 . 45 + 77 . 45

=  45 . (23 + 77)

= 45 . 100

= 4500

b)  27 . 99

= 27 . (100 – 1)

= 2 700 – 27

= 2 673

3. Phép trừ và phép chia hết

Với a; b là các số tự nhiên và a ≥ b, nếu có số tự nhiên x thỏa mãn: b + x = a, ta có phép trừ a – b = x và gọi a là số bị trừ, b là số trừ, x là hiệu của phép trừ số a cho số b.

Tương tự với a, b là các số tự nhiên và b ≠ 0, nếu có số tự nhiên x thỏa mãn b . x = a, ta có phép chia a : b = x và gọi a là số bị chia, b là số chia, x là thương của phép chia số a cho số b.

  • Chú ý: Phép nhân cũng có tính chất nhân phân phối đối với phép trừ:

a . (b – c) = a . b – a . c (với b > c)

(SGK, trang 15)


Biên soạn: Hạp Thị Nam (Giáo viên Trung tâm Đức Trí - Quận Bình Tân)

Tác giả: Hạp Thị Nam

Bài 2: Tập Hợp Số Tự Nhiên. Ghi Số Tự Nhiên
Bài 4: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên