Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Toán 6»Số Tự Nhiên»Bài 4: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên

Bài 4: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên

Lý thuyết bài lũy thừa với số mũ tự nhiên môn toán 6 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Lũy thừa

Lũy thừa bậc n của a, kí hiệu là an, là tích của n thừa số a.

an =  (n ≠ 0)

n thừa số a

Ta đọc an là “a mũ n” hoặc “a lũy thừa n” hoặc “lũy thừa bậc n của a”.

a được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ.

Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.

Đặc biệt, a2 đọc là a bình phương hay bình phương của a, a3 đọc là a lập phương hay lập phương của a.

  • Quy ước: a1 = a

(SGK, trang 16)

Ví dụ: 104 = 10 . 10 . 10 . 10 = 10 000

2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

am . an = am + n

(SGK, trang 17)

Ví dụ: 63 . 62 = 63 + 2 = 65

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.

am : an = am – n (a ≠ 0; m ≥ n)

  • Quy ước: a0 = 1

(SGK, trang 17)

Ví dụ: 27 : 23 = 27 – 3 = 24

 43 : 43 = 40 = 1


Biên soạn: Hạp Thị Nam (Giáo viên Trung tâm Đức Trí - Quận Bình Tân)

Tác giả: Hạp Thị Nam

Bài 3: Các Phép Tính Trong Tập Hợp Số Tự Nhiên
Bài 5: Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính