Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Toán 6»Số Tự Nhiên»Bài 8: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3, Cho 9

Bài 8: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3, Cho 9

Lý thuyết bài dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 môn toán 6 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Dấu hiệu chia hết cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

(SGK, trang 26)

Ví dụ: 846  9 (Vì 8 + 4 + 6 = 18 chia hết cho 9)

2. Dấu hiệu chia hết cho 3

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

(SGK, trang 27)

Ví dụ: 312   3 (Vì 3 + 1 + 2 = 6 chia hết cho 3)

  • Chú ý: Các số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 còn các số chia hết cho 3 có thể không chia hết cho 9.

Biên soạn: Hạp Thị Nam (Giáo viên Trung tâm Đức Trí - Quận Bình Tân)

Tác giả: Hạp Thị Nam

Bài 7: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2, Cho 5
Bài 9: Ước Và Bội