Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Toán 6»Số Tự Nhiên»Bài 9: Ước Và Bội

Bài 9: Ước Và Bội

Lý thuyết bài ước và bội môn toán 6 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Ước và bội

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b gọi là ước của a.

(SGK, trang 28)

Ví dụ:

Vì 10  5, ta nói 10 là bội của 5, còn 5 là ước của 10.

Kí hiệu:

  • Tập hợp các ước của a kí hiệu là Ư(a).

Ví dụ: Tập hợp các ước của 5 kí hiệu là Ư(5)

  • Tập hợp các bội của a kí hiệu là B(a) .

Ví dụ:  Tập hợp các bội của 11 kí hiệu là B(11)

Chú ý:

  • Số 0 là bội của tất cả các số tự nhiên khác 0. Số 0 không là ước của bất kì số tự nhiên nào.
  • Số 1 chỉ có một ước là 1. Số 1 là ước của mọi số tự nhiên.
  • Mọi số tự nhiên a lớn hơn 1 luôn có ít nhất hai ước là 1 và chính nó.

(SGK, trang 28)

2. Cách tìm ước

Muốn tìm các ước của số tự nhiên a (a > 1), ta có thể lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

(SGK, trang 29)

Ví dụ: Lấy 6 chia cho các số tự nhiên từ 1 đến 6, ta thấy 6 chỉ chia hết cho các số 1; 2; 3; 6 nên Ư(6) = {1; 2; 3; 6}

3. Cách tìm bội

Muốn tìm các bội của số tự nhiên a khác 0, ta có thể nhân a lần lượt với 0; 1; 2; 3; …

Chú ý:

Bội của a có dạng tổng quát là a . k với k ∈ . Ta có thể viết:

B(a) = {a . k | k ∈ }

(SGK, trang 30)

Ví dụ: B(5) = {0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; …}


Biên soạn: GV. Hạp Thị Nam

Trung Tâm Đức Trí - 0286 6540419

Tác giả: Hạp Thị Nam

Bài 8: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3, Cho 9
Bài 10: Số Nguyên Tố. Hợp Số. Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố