Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 12»Ứng Dụng Di Truyền Học»Bài 20: Tạo Giống Mới Nhờ Công Nghệ Gen

Bài 20: Tạo Giống Mới Nhờ Công Nghệ Gen

Lý thuyết bài Tạo giống mới nhờ công nghệ gen môn Sinh 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Công nghệ gen

1. Khái niệm công nghệ gen

2. Các bước cần tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen

a. Tạo ADN tái tổ hợp

b. Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

c. Phân lập (tách) dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

II. Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen

1. Khái niệm sinh vật biến đổi gen

2. Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 19: Tạo Giống Bằng Phương Pháp Gây Đột Biến Và Công Nghệ Tế Bào