Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 8»Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức»Bài 6: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử B...

Bài 6: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung

Lý thuyết bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung môn toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Khái niệm về phương pháp đặt nhân tử chung

2. Phương pháp đặt nhân tử chung

3. Ví dụ áp dụng

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (tiếp)
Bài 8: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Nhóm Hạng Tử