Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 8»Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức»Bài 8: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử B...

Bài 8: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Nhóm Hạng Tử

Lý thuyết bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử môn toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

1. Phương pháp nhóm hạng tử

2. Chú ý

3. Ví dụ áp dụng

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 6: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung
Bài 9: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Cách Phối Hợp Nhiều Phương Pháp