Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 7»Điện Học»Bài 27: Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện ...

Bài 27: Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

Lý thuyết bài Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp môn Vật lý 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Chuẩn bị

- Một nguồn điện 3V hoặc 6V.

- Hai bóng đèn pin như nhau.

- Một ampe kế hoặc miliampe kế có giới hạn đo từ 0,5 A trở lên và có độ chia nhỏ nhất là 0,01 A.

- Một vôn kế có giới hạn đo là 6V và có độ chia nhỏ nhất là 0,1V.

- Một công tắc.

- Bảy đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30 cm.

- Chuẩn bị báo cáo: Chép sẵn các nội dung của mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài ra giấy.

II. Nội dung thực hành

1. Mắc nối tiếp hai bóng đèn

Tiến hành mắc mạch điện như hình H.1, các bóng đèn được mắc nối tiếp với nhau và nối tiếp với ampe kế.

 bai-27-thuc-hanh-do-cuong-do-dong-dien-va-hieu-dien-the-doi-voi-doan-mach-noi-tiep-1

2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc nối tiếp

- Đóng công tắc và ghi số chỉ ampe kế I1 vào bảng 1 của mẫu báo cáo.

- Lần lượt mắc ampe kế vào các vị trí 2 và 3 (H.2), ghi các giá trị I2 và I3 vào bảng 1 của mẫu báo cáo.

 bai-27-thuc-hanh-do-cuong-do-dong-dien-va-hieu-dien-the-doi-voi-doan-mach-noi-tiep-2

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp

- Mắc vôn kế vào 2 điểm 1 và 2 như sơ đồ (H.3), lưu ý chốt (+) của vôn kế được mắc vào điểm 1. Đọc và ghi giá trị U12 của hiệu điện thế hai đầu bóng đèn vào bảng 2 của mẫu báo cáo.

bai-27-thuc-hanh-do-cuong-do-dong-dien-va-hieu-dien-the-doi-voi-doan-mach-noi-tiep-3

- Lần lượt làm như trên khi mắc vôn kế vào các điểm 2, 3 và vào điểm 1, 3. Ghi kết quả của U23 và U13 của hiệu điện thế vào bảng 2 của mẫu báo cáo.

III. Mẫu báo cáo

THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ

ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

Họ và tên:.................................................Lớp:............................

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a) Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

Đơn vị của cường độ dòng điện là  Ampe  kí hiệu là A

Mắc nối tiếp  ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

b) Đo hiệu điện thế bằng vôn kế

Đơn vị của hiệu điện thế là Vôn kí hiệu là V

Mắc 2 chốt của vôn kế trực tiếp vào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện.

2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình H.1 vào khung dưới đây :

b) Kết quả đo Sơ đồ mạch điện

Vị trí của ampe kế

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Cường độ dòng điện

I1 =

I2 =

I3 =

 bai-27-thuc-hanh-do-cuong-do-dong-dien-va-hieu-dien-the-doi-voi-doan-mach-noi-tiep-4

c) Nhận xét :

Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau  tại các vị trí khác nhau của mạch : I1 = I2 = I3

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình H.3 vào khung dưới đây :

b) Kết quả đo Sơ đồ mạch điện

Vị trí mắc vôn kế

Hiệu điện thế

Hai điểm 1 và 2

U12 =

Hai điểm 2 và 3

U23 =

Hai điểm 1 và 3

U13 =

 bai-27-thuc-hanh-do-cuong-do-dong-dien-va-hieu-dien-the-doi-voi-doan-mach-noi-tiep-4

c) Nhận xét :

Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23

IV. Bài tập luyện tập Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp của trường Nguyễn Khuyến

Câu 1. Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua mạch chính

A. lớn hơn cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

B. nhỏ hơn cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

C. bằng cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

Câu 2. Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch

A. lớn hơn hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

B. nhỏ hơn hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

C. bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

Câu 3. Cho hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc nối tiếp, gọi U1, U2 và U lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1, giữa hai đầu đèn 2 và giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. U = U1 – U2.

B. U = U1 + U2.       

C. U = U1 = U2.       

D. U < U1 + U2.

Câu 4. Cho hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc nối tiếp, gọi I1, I2 và I lần lượt là cường độ dòng điện chạy qua đèn 1, đèn 2 và chạy qua đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. I = I1 – I2.

B. I = I1 + I2.            

C. I = I1 = I2.            

D. I < I1 + I2.

Câu 5. Cho hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1 là 3 V, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 9 V. Hiệu điện thế hai đầu đèn 2 có giá trị là

A. 3 V.

B. 6 V.                    

C. 9 V.                    

D. 12 V.

Câu 6. Cho ba bóng đèn Đ1, Đ2 và Đ3 được mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1 là 3 V, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2 là 3 V, hiệu điện thế hai đầu đèn 3 là 4,5 V. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có giá trị là

A. 3 V.

B. 6 V.                    

C. 10,5 V.               

D. 7,5 V.

Câu 7. Cho hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là I1 = 0,5 A. Cường độ dòng điện qua đèn 2 là

A. 1 A.

B. 2 A.                    

C. 0,5 A.                 

D. 1,5 A.

Câu 8. Trong các hình dưới đây, hình nào không phải là hình thể hiện đoạn mạch có các đèn mắc nối tiếp?

bai-27-thuc-hanh-do-cuong-do-dong-dien-va-hieu-dien-the-doi-voi-doan-mach-noi-tiep-6

A. Hình 1.

B. Hình 2.               

C. Hình 3.               

D. Hình 4.

Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết ampe kế 1 có số chỉ I1 = 0,3 A. Số chỉ của ampe kế 2 là bao nhiêu?

 bai-27-thuc-hanh-do-cuong-do-dong-dien-va-hieu-dien-the-doi-voi-doan-mach-noi-tiep-5

A. 1 A.

B. 2 A.                    

C. 0,5 A.                 

D. 0,3 A.

Câu 10. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết vôn kế 1 có số chỉ U1 = 3 V, vôn kế 2 có số chỉ U2 = 4,5 V. Số chỉ của vôn kế V3

bai-27-thuc-hanh-do-cuong-do-dong-dien-va-hieu-dien-the-doi-voi-doan-mach-noi-tiep-7

A. 1,5 V.

B. 7,5 V.                 

C. 3 V.                    

D. 4,5 V.

V. Hướng dẫn giải bài tập luyện tập thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

ĐÁP ÁN

Câu 1: Chọn C.

    + Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua mạch chính bằng cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

Câu 2: Chọn A.

+ Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch lớn hơn hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

Câu 3: Chọn B.

    +Trong đoạn mạch mắc nối tiếp: U = U1 + U2.

Câu 4: Chọn C.

    +Trong đoạn mạch mắc nối tiếp: I = I1 = I2.

Câu 5: Chọn B.

    + U2 = U – U1 = 6 V

Câu 6: Chọn C.

    +Trong đoạn mạch mắc nối tiếp: U = U1 + U2 + U3 = 10,5 V

Câu 7: Chọn C.

    +Trong đoạn mạch mắc nối tiếp: I = I1 = I2 = 0,5 A.

Câu 8: Chọn D.

    + Hình 4 các đèn không phải mắc nối tiếp.

Câu 9: Chọn D.

    +Trong đoạn mạch mắc nối tiếp: I = I1 = I2 = 0,3 A

Câu 10: Chọn B.

    +Trong đoạn mạch mắc nối tiếp: U3 = U1 + U2 = 7,5 V


Giáo viên biên soạn : Trần Thị Nguyên

Đơn vị: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Bài 26: Hiệu Điện Thế Giữa Hai Đầu Dụng Cụ Điện
Bài 28: Thực Hành Đo Hiệu Điện Thế Và Cường Độ Dòng Điện Đối Với Đoạn Mạch Song Song