Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 7»Điện Học»Bài 28: Thực Hành Đo Hiệu Điện Thế Và Cư...

Bài 28: Thực Hành Đo Hiệu Điện Thế Và Cường Độ Dòng Điện Đối Với Đoạn Mạch Song Song

Lý thuyết bài Thực hành đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song môn Vật lý 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Chuẩn bị

- Một nguồn điện 3 V.

- Hai bóng đèn pin như nhau.

- Một vôn kế có giới hạn đo là 6 V và có độ chia nhỏ nhất là 0,1 V.

- Một ampe kế (miliampe kế) có giới hạn đo từ 0,5 A trở lên và có độ chia nhỏ nhất là 0,01 A.

- Một công tắc.

- Chín đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30 cm.

- Chuẩn bị báo cáo: Chép sẵn các nội dung của mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài ra giấy.

II. Nội dung thực hành

1. Mắc song song hai bóng đèn

Tiến hành mắc mạch điện như hình H.1, các bóng đèn được mắc song song với nhau. M, N là hai điểm nối chung, đoạn mạch nối M, N với nguồn điện là mạch chính, đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch rẽ.

bai-28-thuc-hanh-do-hieu-dien-the-va-cuong-do-dong-dien-doi-voi-doan-mach-song-song-1

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song

- Mắc vôn kế vào hai điểm 1 và 2 như hình vẽ H.2, đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của mẫu báo cáo.

- Làm tương tự để đo hiệu điện thế U34 và UMN.

- Vẽ sơ đồ mạch điện vào mẫu báo cáo.

bai-28-thuc-hanh-do-hieu-dien-the-va-cuong-do-dong-dien-doi-voi-doan-mach-song-song-2

3. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song

- Mắc ampe kế nối tiếp với đèn 1 như sơ đồ hình H.3. Đóng công tắc, đọc và ghi giá trị I1 của cường độ dòng điện vào bảng 2 của mẫu báo cáo.

- Làm tương tự để đo cường độ dòng điện I2 qua đèn 2 và cường độ dòng điện I qua mạch chính.

bai-28-thuc-hanh-do-hieu-dien-the-va-cuong-do-dong-dien-doi-voi-doan-mach-song-song-3

III. Mẫu báo cáo

THỰC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Họ và tên:.................................................Lớp:............................

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

a) Vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.

b) Chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

c) Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện.

d) Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình H.1 vào khung dưới đây trong đó có thêm vôn kế mắc vào hai đầu bóng đèn 2 :

b) Kết quả đo

Bảng 1                                                                               

Vị trí mắc

vôn kế

Hai điểm 1 và 2

Hai điểm 3 và 4

Hai điểm M và N

Hiệu điện thế

U12 =

U34 =

UMN =

 Sơ đồ mạch điện

bai-28-thuc-hanh-do-hieu-dien-the-va-cuong-do-dong-dien-doi-voi-doan-mach-song-song-4

c) Nhận xét :

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: U12 = U34 = UMN.

Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

a) Kết quả đo

Bảng 2  

Vị trí mắc ampe kế

Cường độ dòng điện

Mạch rẽ 1

I1 =

Mạch rẽ 2

I2 =

Mạch chính

I  =

b) Nhận xét :

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ:

 I = I1 +I2.

IV. Bài tập luyện tập Thực hành đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song của trường Nguyễn Khuyến

Câu 1. Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện qua mạch chính

A. lớn hơn cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

B. nhỏ hơn cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

C. bằng cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

Câu 2. Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chính

A. lớn hơn hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

B. nhỏ hơn hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

C. bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

Câu 3. Cho đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc song song, gọi U1, U2 và U lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1, giữa hai đầu đèn 2 và giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. U = U1 – U2.

B. U = U1 + U2.       

C. U = U1 = U2.       

D. U < U1 + U2.

Câu 4. Cho đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc song song, gọi I1, I2 và I lần lượt là cường độ dòng điện chạy qua đèn 1, đèn 2 và chạy qua đoạn mạch chính. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. I = I1 – I2.

B. I = I1 + I2.            

C. I = I1 = I2.            

D. I < I1 + I2.

Câu 5. Cho hai bóng đèn Đ1 và Đ2 được mắc được mắc song. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 là 3 V. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn Đ2 có giá trị là

A. 3 V.

B. 6 V.                    

C. 9 V.                    

D. 12 V.

Câu 6. Cho ba bóng đèn Đ1, Đ2 và Đ3 được mắc song song. Khi mạch kín, cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và đèn Đ2 là 0,5 A, cường độ dòng điện qua đèn Đ3 là 0,25 A. Cường độ dòng điện qua mạch chính là

A. 0,5 A.

B. 1 A.                    

C. 0,75 A.               

D. 1,25 A.

Câu 7. Cho đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau được mắc song song. Biết rằng khi mạch kín, cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là I1 = 0,5 A. Cường độ dòng điện qua mạch chính là

A. 1 A.

B. 2 A.                    

C. 0,5 A.                 

D. 1,5 A.

Câu 8. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thể hiện đoạn mạch có các đèn mắc song song?

bai-28-thuc-hanh-do-hieu-dien-the-va-cuong-do-dong-dien-doi-voi-doan-mach-song-song-5

A. Hình 1.

B. Hình 2.               

C. Hình 3.               

D. Hình 4.

Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết khi K đóng, ampe kế 1 có số chỉ I1 = 0,3 A, ampe kế 2 chỉ 0,6 A. Số chỉ của ampe kế 3 là

 bai-28-thuc-hanh-do-hieu-dien-the-va-cuong-do-dong-dien-doi-voi-doan-mach-song-song-6

A. 0,6 A.

B. 0,3 A.                 

C. 1,2 A.                 

D. 0,9 A.

Câu 10. Cho mạch như hình vẽ. Hãy cho biết các đèn sáng hay tắt như thế nào khi K1 mở, K2 và K3 đóng.

bai-28-thuc-hanh-do-hieu-dien-the-va-cuong-do-dong-dien-doi-voi-doan-mach-song-song-7

A. Cả hai đèn đều sáng.

B. Cả hai đèn đều tắt.

C. Đèn 1 sáng, đèn 2 tắt.

D. Đèn 1 tắt, đèn 2 sáng.

V. Hướng dẫn giải bài tập luyện tập Thực hành đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

ĐÁP ÁN

Câu 1: Chọn A.

+ Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện qua mạch chính lớn hơn cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

Câu 2: Chọn C.

+ Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chính bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn.

Câu 3: Chọn C.

    +Trong đoạn mạch mắc song song: U = U1 = U2.

Câu 4: Chọn B.

    +Trong đoạn mạch mắc song song: I = I1 + I2.

Câu 5: Chọn A.

    + U2 = U1 = 3 V

Câu 6: Chọn D.

    +Trong đoạn mạch mắc song song: I = I1 + I2 + I3 = 1,25 A

Câu 7: Chọn A.

    +Trong đoạn mạch mắc song song: I = I1 + I2 = 1 A.

Câu 8: Chọn D.

    + Hình 4 các đèn được mắc song song.

Câu 9: Chọn D.

    +Trong đoạn mạch mắc song song: I = I1 + I2 = 0,9 A

Câu 10: Chọn C.

    +Khi K1 mở, K2 và K3 đóng, đèn Đ2 bị nối tắt. Chỉ có đèn Đ1 sáng.


Giáo viên biên soạn : Trần Thị Nguyên

Đơn vị: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Bài 27: Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp
Bài 29: An Toàn Khi Sử Dụng Điện