Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bộ từ vựng tiếng Anh về vũ trụ bao la rộng lớn

  Sun là mặt trời, Earth là trái đất, Star là ngôi sao – nếu từ vựng tiếng Anh về Hệ Mặt trời của bạn chỉ gồm 3 từ này thì phải bổ sung gấp ngay thôi!

  Học tiếng Anh theo chủ đề vũ trụ không chỉ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng mà còn tăng thêm hiểu biết của bản thân về những bí ẩn xa xôi, vượt ra khỏi thiên hà. Cùng VOH tìm hiểu ngay các từ vựng tiếng Anh về Hệ Mặt trời là gì nhé!

  1. Từ vựng về các hành tinh bằng tiếng Anh

  Venus – /’vi:nɘs/ Kim tinh

  Comet – /’kɒmɪt/ sao chổi

  Mercury – /’mɜ:kjɘri/ Thủy tinh

  Earth – /ɜ:θ/ Trái đất

  Pluto – /’plu:tɘʊ/ Diêm Vương Tinh

  Saturn – /’sætɘn/ Thổ tinh

  Asteroid – /’æstərɔɪd/ tiểu hành tinh

  Mars – /mɑ:z/ Hỏa tinh

  Neptune – /’neptju:n/ Hải Dương Tinh

  Sun – /sʌn/ Mặt trời

  Uranus – /’jʊɘrɘnɘs/ Thiên vương tinh

  Jupiter – /’dʒu:pɪtɘr/ Mộc tinh

  voh.com.vn-tu-vung-vu-tru-1

  Các hành tinh trong Hệ Mặt trời (Nguồn: Internet)

  1. Các từ vựng về vũ trụ bằng tiếng Anh

  Orbit – /’ɔ:bit/: Quỹ đạo, quay quanh

  Star – /stɑ:/: Ngôi sao

  New moon – /full moon: Trăng non/trăng tròn

  Asteroid – /’æstərɔid/: Tiểu hành tinh

  Milky Way – /’milki wei/: Tên của dải ngân hà của chúng ta

  Galaxy – /’gæləksi/: Dải ngân hà

  Constellation – /,kɔnstə’leiʃn/: Chòm sao

  Solar/lunar eclipse – /’soulə/’lu:nə i’klips/: Nhật/nguyệt thực

  Unidentified flying objects (UFOs) – /’ʌnai’dentifaid flying ‘ɔbdʤikt/: Vật thể bay không xác định

  Comet – /’kɔmit/: Sao chổi

  voh.com.vn-tu-vung-vu-tru-2

  Dải ngân hà (Nguồn: Internet)

  1. Từ vựng về hệ Mặt trời bằng tiếng Anh

  Earth – /ɜːθ/: Trái đất

  Sun – /sʌn/: Mặt trời

  Solar eclipse – /ˈsəʊ.ləʳ ɪˈklɪps/: Nhật thực

  Moon – /muːn/: Mặt trăng

  Lunar eclipse – /ˈluː.nəʳ ɪˈklɪps/: Nguyệt thực

  voh.com.vn-tu-vung-vu-tru-3

  Nhật thực (Nguồn: Internet)

  1. Một số từ vựng tiếng Anh về vũ trụ khác

  A

  Aerospace (n): Không gian vũ trụ

  Airship (n) – /´ɛə¸ʃip/: Khí cầu

  Alien (n) – /’eiliən/: Người ngoài hành tinh

  Asteroid – /ˈæstəroɪd/: Tiểu hành tinh

  Atmospheric (adj) – /,ætməs’ferik/: Khí quyển

  B

  Blimp (n) – /blimp/: Khí cầu nhỏ

  C

  Comet (n) – /´kɔmit/: Sao chổi

  (Big Dipper) Constellation (n) – /ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/: Chòm sao (Chòm Đại Hùng)

  Cosmos (n) – /´kɔzmɔs/: Vũ trụ

  Craft (n) – /kɹɑːft/: Phi thuyền

  Crew (n) – /kɹuː/: Phi hành đoàn

  voh.com.vn-tu-vung-vu-tru-4

  Sao chổi vụt qua bầu trời (Nguồn: Internet)

  E

  Elemental (adj) –/¸eli´mentl/: Nguyên tố

  F

  Flying saucer (n): Tàu vũ trụ có hình dáng như cái đĩa; đĩa bay

  G

  Galaxy (n) – /‘gæləksi/: Ngân hà

  Gravitational (adj) –/¸grævi´teiʃənəl/: Hút, hấp dẫn

  I

  Intergalactic (adj) – /¸intəgə´læktik/: Ở giữa những thiên hà

  Immersion (n) – /i’mə:ʃn/: Sự chìm bóng (biến vào bóng của một hành tinh khác)

  Illuminated (v) – /i¸lu:mi´neitid/: Chiếu sáng, rọi sáng

  J

  Jet (n) – /dʒɛt/: Tia, dòng, luồng

  L

  Lobe (n) – /loʊb/: Thùy sáng

  Lunar eclipse (v): Nguyệt thực

  R

  Radioactive (adj) – /¸reidiou´æktiv/: Phóng xạ

  Rocket engine (n): Động cơ tên lửa

  S

  Satellite (n) – /sætəlait/: Vệ tinh nhân tạo

  Slolar eclipse (v): Nhật thực

  Spectroscopy (n) – /spek’trɔskəpi/: Quang phổ học

  Superconducting magnet (n): Nam châm siêu dẫn

  Superficial (adj) – /ˌsupərˈfɪʃəl/: Thuộc bề mặt, trên bề mặt

  voh.com.vn-tu-vung-vu-tru-5

  Vệ tinh nhân tạo ngoài Trái Đất (Nguồn: Internet)

  T

  Telescope (n) – /’teliskəʊp/: Kính thiên văn

  The Planets (n): Các hành tinh

  The Solar System (n): Hệ mặt trời

  Transmutation (n) – /¸trænzmjuteiʃən/: Sự chuyển hóa, sự biến đổi

  V

  Vacuum (n) – /’vækjuəm/: Chân không

  50 từ vựng tiếng Anh nâng cao 'cực chất' dùng trong du lịch (Phần 1): Du lịch là sở thích và đam mê của rất nhiều người, cùng VOH khám phá ngay cẩm nang từ vựng 'độc lạ' về du lịch tiếng Anh thôi nào!
  50 từ vựng tiếng Anh nâng cao 'cực chất' dùng trong du lịch (Phần 2): Bên cạnh việc biết các cấu trúc tiếng Anh du lịch thì việc nắm rõ thêm một vài từ vựng chủ đề du lịch cũng sẽ khiến chuyến đi của bạn dễ dàng và tuyệt vời hơn rất nhiều.

  Trân Dương (Tổng hợp)