Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sách trắng chống tham nhũng

    Ngày 29-12, lần đầu tiên Văn phòng thông tin Quốc hội Trung Quốc công bố sách trắng Chống tham nhũng và xây dựng liêm chính của Trung Quốc.

    Sách trắng gồm khoảng 16.000 từ, chia thành 10 phần bao gồm phần mở đầu, cơ chế công tác và thể chế lãnh đạo, hệ thống pháp luật chống tham nhũng và xây dựng liêm chính, hợp tác và giao lưu chống tham nhũng quốc tế… Trung Quốc công bố sách trắng để giới thiệu chủ trương, chính sách, cách làm chủ yếu và thành tựu đạt được để thế giới khỏi có cách nhìn sai lệch.

    Theo PLO