default-thumb-voh-radio-podcast

Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn

Trong thời gian qua, loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại sức sống mới cho khu vực nông thôn. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn18:30 GMT+7, Thứ Năm, 23/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
11500Chia sẻ