default-thumb-voh-radio-podcast

Xử lý rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố

Ủy ban nhân dân Thành phố đang xây dựng lộ trình để triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm đảm bảo lộ trình đến năm 2025 thực hiện phân loại thành 03 loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 06:00 GMT+7, Thứ Tư, 20/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
500Chia sẻ