VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Một trong những lợi thế cạnh tranh của Haló Noviny là giá thành thấp hơn một số tờ báo khác. Đối tượng bạn đọc mà báo hướng tới là đại đa số quần chúng lao động.