VOH default thumbnail
 - 
Theo nhân viên nhà trường, thời gian lý tưởng cho mỗi bữa ăn là 10 phút.