VOH default thumbnail
 - 
Dự kiến, tháng 4-2018, ban biên soạn đề án chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại TP.HCM sẽ trình đề án giảm hội họp.