VOH default thumbnail
 - 
UBND TPHCM vừa ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ do thành phố quản lý.