VOH default thumbnail
 - 
Từ tháng 1/2019, người làm báo Việt Nam có 8 việc không được làm khi sử dụng mạng xã hội.