VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 387/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ  về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất.