VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực thi hành ngay ngày ký và các hoạt động hợp tác dự kiến bắt đầu từ ngày 31/3/2019 và kết thúc vào ngày 31/3/2021