VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trung bình mỗi năm có đến 700.000 người lao động nhận trợ cấp một lần, bằng số người huy động được tham gia bảo hiểm xã hội mới hàng năm.