Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 40 Về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Qũy phát triển đất.

    Ban hành kèm theo Quyết định là Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất. Quy chế mẫu kèm theo Quyết định này gồm 6 chương, 20 điều, quy định về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/7/2010. Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

    TTXVN