Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Công bố tên 6 công ty CK diện kiểm soát đặc biệt

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết, sẽ đặt 6 công ty chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 23/4/2012 do tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro nhỏ hơn 120%, theo quy định tại Thông tư số 226 ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

  Sáu công ty này bao gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông.

  Theo quy định tại Thông tư số 226, trong thời hạn bị kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

  Tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán: không được mua cổ phiếu quỹ, mua lại phần vốn góp từ thành viên góp vốn; không được ký mới, ký kéo dài và tiếp tục thực hiện các hợp đồng giao dịch ký quỹ, cho vay mua chứng khoán, giao dịch mua có cam kết bán lại, cho khách hàng vay không có tài sản bảo đảm; không được ký các hợp đồng bảo lãnh phát hành dưới hình thức cam kết chắc chắn...

  TTXVN