Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 46,8% dự toán năm

    Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 15-7, thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 381,7 nghìn tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm. Cụ thể, thu nội địa đạt khoảng 251,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán, thu từ dầu thô đạt khoảng 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59% dự toán và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu được khoảng 68,6 nghìn tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán.

    Cũng trong thời gian này, tổng chi ngân sách Nhà nước hết khoảng 483,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% dự toán năm. Trong số này, chi cho đầu tư phát triển hết khoảng 83,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) khoảng 343,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51% dự toán; chi trả nợ và viện trợ 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán.

    Theo QĐND