Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trình Quốc hội sửa Điều 170 Luật Doanh nghiệp

  Ngày 25/5, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ về dự án sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.

  Sửa đổi Điều 170 Luật Doanh nghiệp để khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mở rộng hoạt động.

  Khoản 2, Điều 170 quy định các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang tổ chức, quản lý, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quyền chọn đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2006 hoặc không đăng ký lại.

  Trong trường hợp không đăng ký lại, doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh trong phạm vi ngành nghề và thời hạn ghi trong Giấy phép đầu tư.

  Tính đến ngày 1/7/2011, thời hạn cuối cùng thực hiện đăng ký lại, khoảng 3.000 trong số 6.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký lại.

  Số 3.000 doanh nghiệp chưa đăng ký lại có tổng số vốn đăng ký là 18,5 tỷ USD, số lao động sử dụng 446.000 người. Đến nay, một số doanh nghiệp trong số này đã hết thời hạn hoạt động quy định tại Giấy phép đầu tư nhưng muốn đăng ký lại để tiếp tục hoạt động; một số doanh nghiệp còn thời hạn hoạt động được ghi trong Giấy phép đầu tư nhưng muốn được bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh. 

  Việc sửa đổi Điều 170 Luật Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì hoạt động, đặc biệt là các doanh nghiệp đã đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định, có lực lượng lao động gắn bó lâu dài, đóng góp cho xã hội và ngân sách Nhà nước.

  Việc sửa đổi này cũng nhằm tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đăng ký lại thực hiện dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng tại Việt Nam. 

  Theo đó, Chính phủ Chính phủ đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 170 Luật Doanh nghiệp theo hướng sau: Bãi bỏ thời hạn đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để cho phép các doanh nghiệp được lựa chọn không đăng ký lại hoặc đăng ký lại tại thời điểm thích hợp đối với doanh nghiệp.

  Nội dung sửa đổi này nhằm đảm bảo quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc quyết định phương thức tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh. 

  Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, đa số thành viên Ủy ban Kinh tế tán thành về nội dung sửa đổi theo đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cần rà soát cụ thể và chỉ cho phép doanh nghiệp đăng ký lại hoặc mở rộng ngành nghề nếu hoạt động đầu tư không vi phạm pháp luật (về bảo vệ môi trường, về thực hiện nghĩa vụ thuế...), phù hợp với quy hoạch, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Nhà nước Việt Nam.

  chinhphu