Top ten - 09/072017

14:47 - 14/07/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.

Top ten - 02/07/2017

09:58 - 04/07/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.

Top ten - 25/06/2017

15:10 - 27/06/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.

Top ten - 18/06/2017

10:12 - 21/06/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.

Top ten - 04/06/2017

09:21 - 13/06/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.

Top ten - 11/06/2017

09:21 - 13/06/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.

Top ten - 28/05/2017

10:55 - 31/05/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.

Top ten - 07/05/2017

15:34 - 24/05/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.

Top ten - 14/05/2017

15:34 - 24/05/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.

Top ten - 21/05/2017

15:34 - 24/05/2017

(VOH) - Bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được yêu thích trong tuần. Phát sóng trên kênh FM 99.9 MHz.