Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bảo tồn, phát huy tiếng nói và chữ viết Khmer ở TPHCM

    Đã có nhiều chính sách nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, ngôn ngữ chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, trong có đồng bào dân tộc Khmer


    Mah Ghiêm – A.Tuấn