Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đồng bào người Hoa học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

    (VOH) - Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tổ chức buổi trò chuyện về 50 năm học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.


    VOH