028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng đảng

Người cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân

Đồng chí Ðỗ Mười vừa vĩnh biệt chúng ta! Ðây là một tổn thất to lớn đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Ðỗ Mười thật phong phú và oanh liệt. Trưởng thành từ giai cấp công nhân, với nhiệt huyết cách mạng sục sôi, trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện phẩm chất của một chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ. Ðồng chí được Ðảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách trong một giai đoạn cách mạng vô cùng khó khăn, nhưng với bản lĩnh vững vàng, ý chí tự lực, tự cường được trui rèn qua tranh đấu, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Ðảng đưa đất nước vượt qua thử thách, khó khăn trong những thời điểm tưởng như khó có thể vượt qua. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Ðỗ Mười đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc. Ðồng chí đã được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huy hiệu 80 năm tuổi Ðảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Người cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân

Tổng Bí thư Đỗ Mười nói chuyện thân mật với nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Tây cũ), ngày 1-11-1992. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Ðồng chí Ðỗ Mười tham gia cách mạng năm 1936 và vào Ðảng Cộng sản năm 1939. Năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm ở Nhà tù Hà Ðông và Nhà tù Hỏa Lò. Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, đồng chí vượt ngục Hỏa Lò, bắt liên lạc với Ðảng và tiếp tục hoạt động. Ðồng chí được Ðảng giao nhiều chức vụ quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc. Thời kỳ đất nước bước vào đổi mới, với cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), đồng chí Ðỗ Mười có đóng góp quan trọng đưa ra nhiều quyết sách, thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Ðảng và Nhà nước. Ðồng chí đã cùng lãnh đạo Ðảng và Nhà nước chỉ đạo việc nghiên cứu, trình Ðại hội VII của Ðảng thông qua hai văn kiện lịch sử là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Các văn kiện này đã xác định hệ thống các quan điểm, chủ trương và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập với thế giới.

Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Ðảng (6-1991 - 12-1997), với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Ðỗ Mười đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ðồng chí đã có nhiều đóng góp, đề ra và chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp mang tầm chiến lược, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục tạo nên sức chiến đấu mới cho Ðảng, từng bước đưa Cương lĩnh và Chiến lược vào cuộc sống, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo thế và lực mới, tiếp tục tiến lên đổi mới và hội nhập. Ðồng chí Ðỗ Mười là con người của hành động, nói đi đôi với làm. Với sự hiểu biết sâu sắc về nhiều lĩnh vực, tư duy sắc sảo, nhạy bén, từ việc hoạch định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế và độc lập tự chủ, tiến trình công nghiệp hóa và hướng đi lên của nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước ta, đến việc triển khai năng động, hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đều có dấu ấn sâu đậm và sự đóng góp to lớn của đồng chí Ðỗ Mười.

Với cương vị Tổng Bí thư của Ðảng, đồng chí Ðỗ Mười đã phát huy dân chủ trong Ðảng, dân chủ trong nhân dân, giữ tác phong lãnh đạo sâu sát thực tiễn, gần gũi với nhân dân. Ðồng chí đã đề xuất xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, góp phần tích cực xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời luôn quan tâm lãnh đạo việc xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước ta thật sự là của dân, do dân và vì dân.

Nhớ về đồng chí Ðỗ Mười - một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nhớ về hình ảnh một nhà lãnh đạo kiên định về lập trường, nguyên tắc, luôn say mê tự học, nghiên cứu lý luận, tìm tòi sáng tạo trước những diễn biến mới của thực tiễn, với tinh thần cách mạng triệt để, phong cách làm việc cụ thể, sâu sát. Hình ảnh một Tổng Bí thư luôn mẫu mực về phẩm chất, đạo đức của người cộng sản “tận trung với nước, tận hiếu với dân”; một tấm lòng nhân hậu của nhà lãnh đạo luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, sống chân thành, giản dị, gần gũi và chan hòa với mọi người, sẽ còn sống mãi trong chúng ta.

Với lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Ðỗ Mười, chúng ta nguyện vững bước trên con đường cách mạng mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.