028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải phát triển nhanh và bền vững

Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới"

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, sáng 12-12: Phấn đấu xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Toàn cảnh đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Toàn cảnh đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII diễn ra sáng 12-12 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ VI, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt.

Bên cạnh những thành tích, tiến bộ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như nội dung, phương thức hoạt động của Hội vẫn chậm được đổi mới, tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội còn hạn chế. 

Một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân còn yếu. Phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều; công tác hội chưa khơi dậy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

"Việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lúng túng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. Tình trạng mất vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được khắc phục.

Đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn; tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất, liên doanh, liên kết còn là những vấn đề rất đáng quan ngại.

Ở đây có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhận định.

Tổng bí thư, chủ tịch nước

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Nông dân Viêt Nam lần thứ VII - Ảnh: CHÍ TUỆ

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, phát triển bền vững, hiện đại nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước. 

"Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân. 

Trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.