Thành ủy ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên hàng năm

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo đó, một trong những mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Thành ủy TPHCM ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm

Hội nghị Cán bộ TP quán triệt triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể các nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã diễn ra vào ngày 9/11/2019

Kế hoạch nêu rõ, trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

Về nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại là đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất: trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Đồng thời bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị. Khi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc, kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hàng năm. Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch nêu chi tiết đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; nơi kiểm điểm; nội dung kiểm kiểm; các bước tiến hành đối với từng hợp cụ thể.  

Đối với việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm. Kế hoạch nêu chi tiết về đối tượng, khung tiêu chí đánh giá, khung tiêu chuẩn các mức chất lượng, trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá, xếp loại trong đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng; đảng viên; tập thể lãnh đạo, quản lý; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Về thời gian, công tác triển khai quán triệt đối với quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy và cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất ngày 30/11 hàng năm. Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm của Đảng bộ TP, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/3 năm sau liền kề.

 

>> Thành ủy triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
(VOH) - Chiều nay (9/11), Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ Thành phố quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025;

Tin liên quan