Picture of the author
Picture of the author

Các Thí Nghiệm Của Menđen

Di Truyền và Biến Dị

Chương 2: Nhiễm Sắc Thể

Chương 3: ADN và Gen

Chương 4: Biến Dị

Chương 5: Di Truyền Học Người

Chương 6: Ứng Dụng Di Truyền

Sinh Vật và Môi Trường

Chương 1: Sinh vật Và Môi Trường

Chương 2: Hệ Sinh Thái

Chương 3: Con Người. Dân Số Và Môi Trường

Chương 4: Bảo Vệ Môi Trường