Picture of the author
Picture of the author

Toán 9

Đại Số 9 - Tập 1

Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Hình Học 9 - Tập 1

Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Chương 2: Đường Tròn

Đại Số 9 - Tập 2

Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Chương 4: Hàm Số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Hình Học 9 - Tập 2

Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Chương 4: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu