Picture of the author
Picture of the author

Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Ở Vi Sinh Vật

1

Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Thế Giới Sống

SINH HỌC TẾ BÀO

Chương 1: Thành Phần Hóa Học Của Tế Bào

Chương 4: Phân Bào

SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương 1: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Ở Vi Sinh Vật

Chương 2: Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Vi Sinh Vật

Chương 3: Virut Và Bệnh Truyền Nhiễm