Picture of the author
Picture of the author

Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Đại Số 8 - Tập 1

Chương 1: Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức

Chương 2: Phân Thức Đại Số

Hình Học 8 - Tập 1

Chương 1: Tứ Giác

Chương 2: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

Đại Số 8 - Tập 2

Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Chương 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Hình Học 8 - Tập 2

Chương 3: Tam Giác Đồng Dạng

Chương 4: Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều