Picture of the author
Picture of the author

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Chương 1: Mệnh đề và tập hợp

Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương 3: Hệ thức lượng trong tam giác

Chương 4: Vectơ

Chương 5: Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

Chương 6: Hàm số, đồ thị và ứng dụng

Chương 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

    Chương 8: Đại số tổ hợp

    Chương 9: Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển