Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Hiđrocacbon. Nhiên Liệu»Bài 34: Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và ...

Bài 34: Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Lý thuyết bài Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ môn Hóa 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?

Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta:

- Trong cơ thể sinh vật.

bai-34-khai-niem-ve-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co1

- Trong hầu hết lương thực, thực phẩm (gạo, thịt, rau,...).

bai-34-khai-niem-ve-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co2

- Trong các loại đồ dùng (bút, giấy,...).

bai-34-khai-niem-ve-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co3

- Trong cơ thể người.

bai-34-khai-niem-ve-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co4

2. Hợp chất hữu cơ là gì ?

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Trừ: CO2, CO, H2CO3, các muối cacbonat kim loại…

bai-34-khai-niem-ve-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-hinh-7
Hình 1. Thí nghiệm chứng tỏ bông có nguyên tố cacbon.

3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ?

Dựa vào thành phần phân tử, hợp chất hữu cơ chia thành hai loại chính:

- Hiđrocacbon: Phân tử chỉ gồm C và H

Vd: CH4, C3H8, C2H2,...

- Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngoài C, H, trong phân tử còn có nguyên tố khác như O, N, Cl,...

Vd: C2H6O, CH3Cl, CH3COONa,...

II. Khái niệm về hóa học hữu cơ

  • Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.
  • Hóa học hữu cơ gồm nhiều phân ngành khác nhau:

+ Hóa học dầu mỏ.

+ Hóa học polime.

+ Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

III. Bài tập luyện tập về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ  của trường Nguyễn Khuyến

1. Tự luận

Câu 1: Dựa vào thành phần phân tử, hợp chất hữu cơ gồm mấy loại? Nêu ví dụ mỗi loại.

ĐÁP ÁN

Gồm hai loại:

+ Hiđrocacbon. Vd: CH4, C4H10,…

+ Dẫn xuất của hiđrocacbon. Vd: CH3COONa, CH3Cl,…


Câu 2: Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất C2H6O

ĐÁP ÁN

%mC  =   . 100% = 52,17%

%mH  =   . 100% = 13,04%

%mO = . 100% = 34,78%

 Câu 3: Hãy sắp xếp các chất: CH4, CH3NH2, HCHO, Ca(HCO3)2, C5H10, H2CO3, NaCl, CO, C2H6O vào các cột thích hợp trong bảng sau:

HỢP CHẤT HỮU CƠ

HỢP CHẤT VÔ CƠ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN

HỢP CHẤT HỮU CƠ

HỢP CHẤT VÔ CƠ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

CH4, C5H10

CH3NH2, HCHO, C2H6O

Ca(HCO3)2, H2CO3, NaCl NaHCO3


2. Trắc nghiệm

Câu 1: Hợp chất hữu cơ có

A.trong cơ thể sinh vật.                                   

B.trong hầu hết lương thực, thực phẩm.

C.trong các loại đồ dùng.                                

D.A, B, C đều đúng.

Câu 2: Cho hình ảnh sau

bai-34-khai-niem-ve-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-hinh-7

Thí nghiệm trên chứng tỏ bông chứa

A.Cacbon                      

B.Nitơ.                       

C.Oxi.                        

D.Hiđro.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm hợp chất hữu cơ?

A. CaCO3, CH4, CH3Cl.

B. C2H6O, C2H4, CH3COONa.

C. NaCl, C2H2, CH4O.

D. HCHO, CH3Cl, H2CO3.

Câu 4: Hợp chất hữu cơ có thành phần phần trăm khối lượng C lớn nhất là

A. CH3Cl2

B. C2H6O

C. C2H4 

D. CH3NH2

Câu 5: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm dẫn xuất của hiđrocacbon?

A. CH2Cl2, HCHO, C2H6.

B. CH4O, C6H6, CH3NH2.

C. C2H2, C2H6, C6H6.

D. CH3COOH, C2H5ONa, CHCl3.

ĐÁP ÁN

1D

2A

3B

4C

5D
Giáo viên soạn: Cô Ông Thị Tuyết Thanh

Đơn vị: Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương)

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Bài 35: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ