Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 8»Nội Tiết»Bài 59: Sự Điều Hoà Và Phối Hợp Hoạt Độn...

Bài 59: Sự Điều Hoà Và Phối Hợp Hoạt Động Của Các Tuyến Nội Tiết

Lý thuyết bài Sự Điều Hoà Và Phối Hợp Hoạt Động Của Các Tuyến Nội Tiết môn Sinh học 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết có tác dụng duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể.

I. Lý thuyết về sự đIều hoà và phốI hợp hoạt động của các tuyến nộI tiết

Nội dung 1. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết

Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết

- Tuyến yên tiết hoocmôn điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết khác.

- Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmôn do các tuyến nội tiết tiết ra ® đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược.

bai-59-su-dieu-hoa-va-phoi-hop-hoat-dong-cua-cac-tuyen-noi-tiet-hinh-1
Hình minh họa: Sơ đồ điều hòa bài tiết GH
bai-59-su-dieu-hoa-va-phoi-hop-hoat-dong-cua-cac-tuyen-noi-tiet-hinh-2
Hình minh họa: Điều hòa hoạt động tuyến giáp

Nội dung 2. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động → đảm bảo các quá trình sinh lí trong cơ thể diễn ra bình thường.

bai-59-su-dieu-hoa-va-phoi-hop-hoat-dong-cua-cac-tuyen-noi-tiet-hinh-3
Sơ đồ sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khi đường huyết giảm

  II. Bài tập luyện tập về sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết của Hệ thống trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông

  Phần 1: Câu hỏi tự luận

  Câu 1: Tuyến giáp tiết loại hoocmôn nào? Hoocmôn này đã ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

  Câu 2: Nêu cơ chế điều hòa hoạt động của tuyến giáp.

  Câu 3: Nêu cơ chế điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận theo hình bên dưới.

  bai-59-su-dieu-hoa-va-phoi-hop-hoat-dong-cua-cac-tuyen-noi-tiet-hinh-4

  ĐÁP ÁN

  Câu 1: Hướng dẫn trả lời:

  Hoocmôn tuyến giáp là tirôxin (TH), trong thành phần có iốt. Hoocmôn này có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào.

  Câu 2: Hướng dẫn trả lời:

  - Dưới tác dụng của hoocmôn TSH do thùy trước tuyến yên tiết ra, tuyến giáp tiết ra hoocmôn tirôxin điều hòa quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào. Khi lượng hoocmôn tirôxin tiết ra nhiều, lượng hoocmôn này theo máu:

  + Lên thẳng vùng dưới đồi: dưới tác dụng của hoocmôn tirôxin, vùng dưới đồi tiết ra hoocmôn kìm hãm thùy trước tuyến yên tiết TSH.

  + Lên thẳng thùy trước tuyến yên, ức chế tuyến yên tiết TSH.

  - Khi không có TSH tác động, tuyến giáp ngừng tiết tirôxin làm lượng hoocmôn này trở lại trạng thái cân bằng.

  Câu 3: Hướng dẫn trả lời:

  - Dưới tác dụng của hoocmôn ACTH do thùy trước tuyến yên tiết ra, vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmôn cooctizôn điều hòa đường huyết trong máu. Khi lượng hoocmôn cooctizôn tiết ra nhiều, lượng hoocmôn này theo máu:

  + Lên thẳng vùng dưới đồi: dưới tác dụng của hoocmôn cooctizôn, vùng dưới đồi tiết ra hoocmôn kìm hãm thùy trước tuyến yên tiết ACTH.

  + Lên thẳng thùy trước tuyến yên, ức chế tuyến yên tiết ACTH.

  - Khi không có ACTH tác động, vỏ tuyến trên thận ngừng tiết cooctizôn làm lượng hoocmôn này trở lại trạng thái cân bằng.

  Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 1. Hoạt động của tuyến giáp chịu ảnh hưởng của loại hoocmôn nào?

  1. FSH.
  2. LH.
  3. TSH.
  4. ACTH.

  Câu 2. Vỏ tuyến trên thận tiết ra loại hoocmôn nào?

  1. LH.
  2. Cooctizôn.
  3. FSH.
  4. Tirôxin.

  Câu 3. Thông tin ngược sẽ tác động tới bộ phận nào khi tế bào có quá nhiều TH?           

  1. Tuyến yên.
  2. Tuyến yên và vùng dưới đồi.        
  3. Vùng dưới đồi.
  4. Vùng dưới đồi và tuyến sinh dục.

  Câu 4. Ađrênalin do tuyến nội tiết nào tiết ra?

  1. Tinh hoàn.
  2. Tuyến tụy.             
  3. Tuyến trên thận.
  4. Thể vàng.

   Câu 5. Nhận định nào dưới đây là sai?        

  1. Tuyến giáp tiết hoocmôn TH.
  2. Tuyến yên tiết hoocmôn TSH điều khiển hoạt động của tuyến giáp.
  3. Hoocmôn cooctizôn do tuyến giáp tiết ra.
  4. Các tế bào α và β thuộc đảo tụy của tuyến tụy.
  ĐÁP ÁN

  Câu 1. Đáp án: C

  Hướng dẫn trả lời:

  Hoạt động của tuyến giáp chịu ảnh hưởng của hoocmôn TSH do tuyến yên tiết ra.

  Đáp án A, B, D sai.

  Câu 2. Đáp án: B

  Hướng dẫn trả lời:

  Vỏ tuyến trên thận tiết hoocmôn cooctizôn.

  Đáp án A, C, D sai.

  Câu 3. Đáp án: B

  Hướng dẫn trả lời:

  Thông tin ngược sẽ tác động tới tuyến yên và vùng dưới đồi khi tế bào có quá nhiều TH.     

  Đáp án A, C, D sai.

  Câu 4. Đáp án: C 

  Hướng dẫn trả lời:

  Ađrênalin do tuyến trên thận tiết ra.

  Đáp án A, B, D sai.

  Câu 5. Đáp án: C                  

  Hướng dẫn trả lời:

  Hoocmôn cooctizôn do tuyến trên thận tiết ra.

  Đáp án A, B, D sai vì đều là các nhận định đúng.


  GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: ĐỖ THU HIỀN

  ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN - BÌNH DƯƠNG

  Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

  Bài 58: Tuyến Sinh Dục