Picture of the author
Picture of the author

Vật Lý 10

Chương 5: Chất Khí

Chương 6: Cơ Sở Của Nhiệt Động Lực Học

Chương 7: Chất Rắn Và Chất Lỏng - Sự Chuyển Thể