Picture of the author
Picture of the author

Vật Lý 8

Chương 2: Nhiệt Học