Picture of the author
Picture of the author

Kim Loại

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Chương 3: Phi Kim. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Chương 5: Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime