Picture of the author
Picture of the author

Chất Khí

Chương 4: Định Luật Bảo Toàn

Chương 6: Cơ Sở Của Nhiệt Động Lực Học

Chương 7: Chất Rắn Và Chất Lỏng - Sự Chuyển Thể