Picture of the author
Picture of the author

Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Chương 1: Este - Lipit

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng