Picture of the author
Picture of the author

Lượng Tử Ánh Sáng

Chương 1: Dao Động Cơ

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Chương 8: Từ Vi Mô Đến Vĩ Mô