Picture of the author
Picture of the author

Hạt Nhân Nguyên Tử

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng