Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime»Bài 44: Rượu Etylic

Bài 44: Rượu Etylic

Lý thuyết bài Rượu Etylic môn Hóa 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm
 • Công thức phân tử rượu etylic: C2H6O
 • Rượu etylic có phân tử khối: 46

I. Tính chất vật lí của rượu etylic

- Rượu etylic (etanol) là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,30C.

- Nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước.

- Hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

* Độ rượu: Là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước.

bai-44-ruou-etylic-1

II. Cấu tạo phân tử của rượu etylic

- Công thức cấu tạo: CH3 – CH2 – OH

bai-44-ruou-etylic-1a

- Trong phân tử rượu etylic có nhóm – OH. Chính nhóm  – OH này làm cho rượu có tính chất hóa học đặc trưng.

bai-44-ruou-etylic-2
Hình 1. Mô hình phân tử rượu etylic

III. Tính chất hóa học của rượu etylic

1. Rượu etylic có cháy không?

Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi khi đốt nóng.

C2H6O  + 3O2 (k)  2CO2 (k) + 3H2O (h)

bai-44-ruou-etylic-3
Hình 2. Thí nghiệm đốt cháy rượu etylic

2. Rượu etylic có phản ứng với natri không?

Tương tự nước, rượu etylic tác dụng được với natri, giải phóng khí H2

2CH3 – CH2 – OH (l) + 2Na (r) → 2CH3 – CH2 – ONa (dd) + H2 (k)

bai-44-ruou-etylic-4

Hình 3. Thí nghiệm Na tác dụng với rượu etylic

3. Phản ứng với axit axetic

(xem bài 45: Axit axetic)

IV. Ứng dụng của rượu etylic

- Một số ứng dụng của rượu etylic: dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô, cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm. Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp. Dùng pha chế các loại rượu uống,...

*Uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe.

V. Điều chế rượu etylic

Rượu etylic thường được điều chế theo hai cách sau:

- Tinh bột hoặc đường Lên men Rượu etylic

- Hoặc: C2H4 (k) + H2O (l) Axit→ C2H5OH (l)


Bài tập luyện tập Rượu etylic của trường Nguyễn Khuyến

1. Bài tập trắc nghiệm hóa 8 về rượu etylic

Câu 1: Tính chất vật lí nào sau đây không phải của rượu etylic?

 1. Là chất lỏng.
 2. Nhẹ hơn nước.
 3. Không tan trong nước.
 4. Hòa tan được nhiều chất như iot, benzen.

Câu 2: Rượu etylic có công thức cấu tạo là

 1. CH3 – OH
 2. CH3 – O – CH3
 3. CH3 – CH2 – CH2 – OH
 4. CH3 – CH2 – OH 

Câu 3: Độ rượu cho biết

 1. Số ml rượu etylic tối đa có thể hòa tan trong 100 ml nước.
 2. Số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
 3. Số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
 4. Số gam rượu etylic có trong 100 g hỗn hợp rượu với nước.

Câu 4: Ở điều kiện thích hợp, rượu etylic tác dụng được với dãy chất nào sau đây?

 1. Na, O2, axit axetic
 2. Na, H2, axit axetic.
 3. NaOH, O2, axit axetic.
 4. Na, O2, H2.

Câu 5: Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic là

 1. 2,24.
 2. 6,72.
 3. 3,36.
 4. 4,48.
ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

C

D

B

A

B

Câu 5:   

C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O

Tỉ lệ:           1 : 3 : 2 : 3  

Phản ứng:  nC2H6O:  0,1 ;   nO2 : 0,3  ; nCO2 : 0,2  ; nH2O: 0,3

ư2. Bài tập tự luận hóa 8 về rượu etylic

Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện (nếu có) 

a) rượu etylic + Na

b) rượu etylic + O2

c) C2H4  + H2O

ĐÁP ÁN

a) 2CH3 – CH2 – OH  + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa  + H2 

b) C2H6O  + 3O2   2CO2  + 3H2O 

c) C2H4  + H2O   (Axit) C2H5OH  

Câu 2: Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi tiến hành thí nghiệm

a) Nhỏ vài giọt rượu etylic vào chén sứ rồi đốt.

b) Cho mẩu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic.

ĐÁP ÁN

a) Hiện tượng: Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

PTHH: C2H6O  + 3O2   2CO2  + 3H2O 

b) Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra, mẫu natri tan dần.

PTHH: 2CH3 – CH2 – OH  + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa  + H2  

Câu 3: Tính số ml rượu etylic và ml nước có trong 

a) 200 ml rượu 25o

b) 450 ml rượu 75o

ĐÁP ÁN

a) Vrượu etylic = 

Vnước = 200 - 50 = 150 ml

b) Vrượu etylic =

Vnước = 450 - 337,5 = 112,5 ml

Câu 4: Xác định độ rượu của dung dịch rượu thu được khi cho 120ml nước vào 180ml rượu 600

ĐÁP ÁN

Vrượu etylic =

Vhỗn hợp rượu và nước = 120 + 180 = 300 ml

Độ rượu =

Câu 5: Cho 115ml rượu 750 tác dụng với 23 gam kim loại natri. Tính thể thích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml.

ĐÁP ÁN

Vrượu etylic =  

mrượu etylic =

nrượu etylic =

nNa =

PTHH:         2CH3 – CH2 – OH  + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa  + H2

Tỉ lệ:            2 : 2 : 2 : 1

Phản ứng:   nCH3 – CH2 – OH: 1  ; nNa: 1;  nCH3 – CH2 – ONa : 1  ; nH2: 1

Lập ti lệ:

→ Rượu etylic dư, Na hết, tính theo số mol của NaGiáo viên soạn: Ông Thị Tuyết Thanh 

Đơn vị: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương)

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Bài 45: Axit Axetic