Picture of the author
Picture of the author

Hóa Học 11

Chương 1: Sự Điện Li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 5: Hiđrocacbon No

Chương 6: Hiđrocacbon Không No

Chương 7: Hiđrocacbon Thơm. Nguồn Hiđrocacbon Thiên Nhiên. Hệ Thống Hóa Về Hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic