Lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk tiếp tục lên