Sớm chấm dứt tình trạng đánh giày lưu manh, hàng rong chèo kéo!