UBTVQH xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự trong kỳ họp bất thường thứ 2 của Quốc hội

(VOH) – Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ngày 28/11 xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Tại Phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

UBTVQH cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 02 bên (Thỏa thuận Coca).

Về công tác nhân sự, UBTVQH sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

UBTVQH xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự trong kỳ họp bất thường thứ 2 của Quốc hội 1
Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Đối với các vấn đề quan trọng khác, UBTVQH sẽ xem xét: Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Quốc hội cũng sẽ bàn về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; Việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 06 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Tin liên quan